Obchodné podmienky

Údaje o spoločnosti:

Servisuj Bike s. r. o., so sídlom Béžová 2, 851 07 Bratislava, IČO: 53 095 928, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 145643/B.

Tieto obchodné podmienky platia pre celú webovú lokalitu servisuj.bike, internetový obchod a objednávky servisu bicyklov. Tieto obchodné podmienky sú platné v tomto znení v deň vytvorenia objednávky kupujúcim, ktorý ich potvrdením objednávky akceptuje.

Objednávka / Kúpna zmluva

Kúpna zmluva vzniká záväzným potvrdením objednávky servisu bicykla alebo potvrdením objednávky servisného balíčka. Za záväzné sa považuje, ak objednávku potvrdíte telefonicky, emailom alebo osobne.

Na základe kúpnej zmluvy spoločnosť vykoná dohodnuté servisné úkony alebo doručí objednaný tovar. Predmet nákupu je tovar uvedený v objednávke. Všetky parametre, vlastnosti a iné údaje uvedené na našej webovej stránke údajmi od výrobcov. Ako predávajúci sa zaväzujeme, že tovar a služby dodávame v súlade so špecifikáciami výrobku.

Predávajúci objednávku potvrdí emailom alebo telefonicky. Aby bola vaša objednávka platná, je potrebné, aby ste vyplnili všetky povinné údaje.

Ochrana osobných údajov

Prejdite na stránku GDPR.

Storno (zrušenie) objednávky

Kupujúci môže objednávku stornovať bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho, e-mailom alebo telefonicky. Po záväznom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho iba ak ešte objednaný tovar nebol odovzdaný prepravcovi alebo ak sa nezačalo pracovať na servise bicykla. Ak kupujúci stornuje objednávku po jej odovzdaní prepravcovi, je povinný nahradiť predávajúcemu vzniknutú škodu. Predávajúci môže uplatniť právo na náhradu škody hlavne v prípadoch, ak tovar bolo nutné na špeciálne želanie kupujúceho zaobstarať, alebo ak už došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov na zaobstaranie tovaru. Poplatok za storno objednávky môže byť až do výšky 50% z celkovej ceny tovaru. Ak kupujúci zaplatil za tovar vopred, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu zníženú o storno poplatok bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 10 pracovných dní od doručenia storna objednávky.

Objednávka alebo jej časť môže byť stornovaná zo strany predávajúceho v nasledovných prípadoch:

  • predávajúci nemohol objednávku záväzne potvrdiť (chybne vyplnený formulár, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
  • tovar už nie je dostupný alebo sa už nevyrába, prípadne sa výrazne zmenili vlastnosti alebo cena tovaru. V tomto prípade predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup. Ak kupujúci za tovar už zaplatil celú sumu, alebo jej časť, bude mu táto čiastka vrátená späť na jeho účet do 10 pracovných dní, ak nebude dohodnuté inak.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od zakúpenia tovaru v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji”). V tomto prípade je kupujúci povinný pri odstúpení od zmluvy zaslať predávajúcemu nasledovné:

  • písomné odstúpenie od zmluvy formou priloženého formulára alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.
  • Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.
  • tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie (návodu, záručného listu, ak bol dodaný spolu s tovarom). Tovar musí byť v originálnom obale, nepoužitý a nepoškodený. Tovar je potrebné poslať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu počas prepravy k predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a vráti predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar v lehote 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a všetkých dokladov potrebných k odstúpeniu od zmluvy, bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim. Ak tieto podmienky nie sú splnené, predávajúci vráti kupujúcemu hodnotu zníženú o hodnotu jeho opotrebenia (1% z celkovej sumy za každý deň používania).

Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované, v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

Opravené bicykle neposielame poštou ani kuriérom, je potrebné si ich prevziať osobne.

Kupujúci je povinný si opravený bicykel prevziať v stanovenej lehote, po uplynutí ktorej sme oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie bicykla v zmysle cenníka.

Platobné podmienky

Za servis bicyklov je možné zaplatiť v hotovosti alebo online platobnou kartou po objednaní servisného balíčka.

Reklamačné podmienky

Kupujúci je povinný skontrolovať opravený bicykel a overiť, že všetky dohodnuté úkony boli vykonané správne. Prevzatím bicykla po servise potvrdzujete, že všetky servisné úkony boli vykonané podľa požiadaviek. Reklamovať nedostatky je možné len pri prevzatí bicykla kupujúcim. Za zistené vady bicykla po prevzatí a problémy, ktoré neboli súčasťou objednaného servisu nenesieme zodpovednosť.

Reklamácie budú vybavené na základe dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, spravidla do 7 kalendárnych dní..

Menu